Rapportage.

Driemaal per jaar krijgt uw kind een rapport.
Het eerste rapport (begin november) geeft een eerste indruk weer. De rapporten van januari en juni zijn uitgebreider.
Ouders/verzorgers komen het rapport op school ophalen tijdens een oudergesprek. in dit gesprek worden de resultaten met de oudrs/verzorgers besproken. Vanaf groep 7 zijn de kinderen ook aanwezig bij dit gesprek.
De rapporten worden op school na een paar weken weer ingeleverd. Aan het eind van de schoolloopbaan krijgt elk kind al zijn/haar rapporten mee naar huis.


Toetsing.

Zo'n twee maal per jaar worden er vorderingtoetsen afgenomen, welke later worden verwerkt in het LVS (Leerling Volg Systeem) van Cito. De resultaten worden daarna besproken met de leerkrachten en eventueel volgt een "plan van aanpak". Ouders/verzorgers worden middels de 10-minutengesprekken op de hoogte gehouden van de gemaakte vorderingen. 

In onze rapporten van januari en juni staat een rechtstreekse verwijzing naar de laatst behaalde Cito-resultaten. De Cito-toetsen zijn landelijk gerelateerd. Dit laatste betekent dat de resultaten vergelijkbaar zijn met andere leeftijdsgenoten in Nederland. Over de resultaten legt de school jaarlijks verantwoording af aan het bestuur.
De halfjaarlijkse toetsen zijn ook voor de beleidsgroep binnen de school belangrijk om zich een beeld te kunnen blijven vormen van de prestaties van leerlingen.