Passend onderwijs.
 
Onder passend onderwijs verstaan we de maatregelen en activiteiten op school om zo goed mogelijke begeleiding te garanderen voor alle leerlingen, en specifieke ondersteuning voor hen die extra pedagogische, didactische of lichamelijke behoeften hebben. Door specifieke leerlingbegeleiding te bieden kunnen de leerlingen met een extra onderwijsbehoefte doorgaans bij ons op school blijven.
Ons motto:
 
Denken in kansen doet recht aan de verschillen tussen de kinderen.
 
Meer informatie over het passend onderwijs kunt u vinden in het school ondersteuningsprofiel. 
 

 
Leerlingvolgsysteem
 
Voor een goede zorgstructuur is het nodig de leerlingen goed in beeld te krijgen. Daarom worden er toetsen afgenomen. Deze toetsuitslagen worden op individueel, groeps- en schoolniveau geëvalueerd.
Wij werken o.a. met methodegebonden toetsen en de toetsen van het  Cito leerlingvolgsysteem.
 
In de onderbouw worden de leerlingen uitgebreid geobserveerd en de resultaten geregistreerd. Voor het observeren en vastleggen van de motorische en functieontwikkeling gebruiken we in groep 1-2 de methode “Kijk”.
 
Voor de sociale en emotionele ontwikkeling wordt in de groepen 3 t/m 8 gebruik gemaakt van de methode Viseon.
 
Naar aanleiding van de resultaten van het leerling volgsysteem (LOVS) vinden leerlingbesprekingen plaats. De schoolresultaten worden in teamverband besproken.

 
Extra leerlingbegeleiding
 
Wij streven er naar om kinderen bij wie sprake is van leermoeilijkheden of gedragsproblemen, zoveel mogelijk bij ons op school te blijven lesgeven. Als het moeilijk gaat met uw kind op school, kan dat verschillende oorzaken hebben. Het kan specifieke leerproblemen betreffen, maar ook verstoring van het welbevinden bij een kind kan problemen geven. Een kind moet zich namelijk prettig en veilig voelen in de groep om zich te kunnen ontwikkelen.

Daarom vinden we werken aan het verminderen van faalangst, het bevorderen van het zelfvertrouwen en het zich veilig voelen in de groep belangrijk. Ook vinden wij het sociaal om kunnen gaan met anderen een belangrijk aspect.
Tevens besteden we veel extra zorg aan kinderen die moeite hebben met lezen, taal en/of rekenen.
Voor het behandelen van en omgaan met leesproblemen, waaronder ook dyslexie valt, volgen we het door de overheid aangereikte protocol Leesproblemen en Dyslexie.
Moeilijkheden kunnen natuurlijk ook ontstaan, wanneer een kind zich de aangeboden leerstof zeer snel eigen maakt. Dat kan zich uiten in gedragsproblemen door verveling of frustratie. Ook voor deze kinderen streven wij goede begeleiding na en bieden wij zoveel mogelijk onderwijs op maat.
 
Soms is nader onderzoek nodig om te achterhalen welke onderwijsbehoefte een kind heeft om tot een voor hem of haar optimaal leerresultaat te kunnen komen.  Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders. Daarna kunnen dan de wenselijke stappen in het schooltraject samen met ouders en de betrokken specialisten worden bepaald.