Omgaan met pesten.

Op Weremere gebruiken we (nog) geen speciale methode tegen pestgedrag. Wij vinden dat het pedagogisch klimaat bepalend is voor gedrag van kinderen op school. Daarom besteden we daar veel aandacht aan.
Zo hebben we in alle groepen groepsregels. Deze worden vanaf groep 3 met de kinderen samen opgesteld en gaan vooral over wat voor groep we met elkaar
 willen zijn en welk gedrag daarbij hoort. Deze regels worden regelmatig met de kinderen doorgesproken.
We hechten er ook aan dat we op een respectvolle manier met elkaar, met de kinderen en de ouders/verzorgers omgaan. We willen daarin een goed voorbeeld zijn.
Door kinderen met elkaar te leren samenwerken, leren ze ook op een goede manier met elkaar om te gaan. Ook door oudere en jongere kinderen samen te laten werken.
Dit heeft een positieve invloed op de sfeeer die er op school heerst.
Helaas kunnen we plagen en pesten niet uitsluiten op school. Het lijkt bij mensen en opgroeien te horen. Als we hiervan weten, vinden er gesprekken met de kinderen (individueel of groepsgewijs) plaats. Als het noodzakelijk is, worden de ouders/verzorgers hiervan ook op de hoogte gesteld.
Pesten vindt ook plaats buiten schooltijd. Daarom is het belangrijk dat ouders en school hierbij met elkaar op trekken, dat informaite gedeeld wordt.
Mocht het nodig zijn dan vinden er met de ouders/verzorgers van de "pestkop" en de "gepeste" gesprekken op school plaats.
We zullen er alles aan doen om het pesten te laten stoppen.

Voor achterliggende informatie verwijzen we naar het pestprotocol van ons schoolbestuur.