Oudercommunicatie

De communicatie met ouders vinden wij belangrijk. De dialoog met ouders is belangrijk om de ontwikkeling goed te kunnen begeleiden. Als ouders vragen of opmerkingen hebben, staan de deuren van leerkrachten en directie altijd open om samen het gesprek daarover te voeren. Daarnaast hebben wij gedurende het schooljaar een aantal vaste contactmomenten:
  • Startgesprekken : in de eerste weken van het schooljaar vinden startgesprekken plaats. waarin leerkrachten, ouders en kinderen nader kennis met elkaar. maken en relevante  informatie uitwisselen. 
  • Kijkavonden, waarop waarbij ouders, leerlingen en andere belangstellenden de school kunnen bezoeken om het werk van de kinderen te bekijken.
  • Inloopmomenten: ongeveer eenmaal in de zes weken worden de ouders, verzorgers, opa's en oma's uitgenodigd om van 8.30 tot 8.50 uur een kijkje te komen nemen in de groepen 1-2-3 en groep 3/4. Het is dan mogelijk om een boekje te lezen, een spelletje te doen of het kind iets uit te laten leggen. 
Ouders worden geïnformeerd over de activiteiten en ontwikkelingen op de school door:
  • Informatiebulletin: aan het begin van het schooljaar ontvangen alle ouders een groepsinformatiebulletin waarin de leerkrachten onder andere een overzicht van het te verwachten jaarprogramma geven.
  • Jaarrooster waarop de verschillende activiteiten van het komende schooljaar staan vermeld, voor zover die op dat moment bekend zijn. 
  • Het digitale ouderportaal voor de dagelijkse communicatie tussen school/leerkracht en de ouders.
  • Weekbrief met alle nieuwtjes en weetjes voor de komende periode. Eenmaal per maand schrijft de directeur een achtergrondartikel met Onderwijs op Weremere als onderwerp.
  • De jaarlijkse schoolgids met alle informatie over ons onderwijsaanbod.

Schoolcontactpersoon

Voor klachten over ongewenst gedrag op school kunnen leerlingen, ouders en leerkrachten terecht bij de schoolcontactpersoon. Vormen van ongewenst gedrag zijn: seksuele intimidatie, pesten, agressie en discriminatie.

Daaronder vallen niet de klachten die betrekking hebben op onderwijskundige zaken, noch de klachten over de organisatie en inrichting van de school. Dit soort klachten worden direct met de betrokken leerkracht of directie besproken. Als er in die situaties, sprake is van klachten over de bejegening, worden ze wel door de schoolcontactpersoon in behandeling genomen.

Binnen Weremere is er een contactpersoon, die voor de eerste opvang zorgt en zo nodig verwijst naar de externe vertrouwenspersoon.

De schoolcontactpersonen op Weremere zijn:

  • Koen van Zoonen
  • Sytske Corver

Ouders aan het woord

"Elke dag worden mijn kinderen en ik vrolijk ontvangen."

"Het is een persoonlijke school. Alle docenten kennen alle leerlingen en hun ouders. Daardoor is de sfeer knus en veilig."