Uw kind onze zorg

Denken in kansen doet recht aan de verschillen tussen de kinderen
Wij bieden passend onderwijs en organiseren maatregelen en activiteiten om zo goed mogelijke begeleiding te garanderen voor alle leerlingen en specifieke ondersteuning voor hen die extra pedagogische, didactische of lichamelijke behoeften hebben. 

Leerlingen goed in beeld
Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen op cognitief, sociaal-emotioneel en motorisch gebied door hen te observeren en het afnemen van toetsen, o.a. met methodegebonden toetsen en de toetsen van het Cito-leerlingvolgsysteem. De toetsuitslagen worden op individueel, groeps- en schoolniveau geëvalueerd. Naar aanleiding van de resultaten van het leerlingvolgsysteem vinden leerlingenbesprekingen plaats. De schoolresultaten worden in teamverband besproken.
In de onderbouw is naast het volgen van de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling ook aandacht voor de motorische- en functie-ontwikkeling.
 

Sociale veiligheid
Om leerlingen een veilige omgeving te geven voeren wij een actief veiligheidsbeleid. Dit beleid staat beschreven in het Protocol sociale veiligheid. Hierin staat o.a. dat wij werken met KiVa, een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. De sociale veiligheid monitoren wij met een vragenlijst die kinderen twee keer per jaar invullen. Op basis van deze vragenlijst krijgen wij inzicht in de daadwerkelijke sociale veiligheid. Op basis van de monitoring die een actueel beeld geeft van de sociale veiligheid van de leerlingen, krijgen wij inzicht in de daadwerkelijke sociale veiligheid.  Als de resultaten daartoe aanleiding geven, kunnen wij op basis van deze gegevens het beleid aanpassen. De gedragsspecialist en KiVa-coördinator ziet erop toe dat het sociaalveiligheidsbeleid gecoördineerd wordt en is tevens een aanspreekpunt waar ouders en leerlingen pesten kunnen melden.


Extra leerlingbegeleiding
Als het moeilijk gaat met een kind op school, kan dat dus verschillende oorzaken hebben. Het kan specifieke leerproblemen betreffen, maar ook verstoring van het welbevinden bij een kind kan problemen geven. Een kind moet zich namelijk prettig en veilig voelen in de groep, om zich te kunnen ontwikkelen. Daarom vinden we werken aan het verminderen van faalangst, het bevorderen van het zelfvertrouwen, het zich veilig voelen in de groep en het sociaal om kunnen gaan met anderen belangrijk. 

Tevens besteden we veel extra zorg aan kinderen die moeite hebben met lezen, taal en/of rekenen. Voor het behandelen van en omgaan met leesproblemen, waaronder ook dyslexie valt, volgen we het door de overheid aangereikte protocol Leesproblemen en Dyslexie.

Voor leerlingen met een grote ontwikkelingsvoorsprong bieden wij extra stimulans en uitdaging, omdat wij ons er van bewust zijn dat zij onderwijs nodig hebben dat aansluit bij hun leerbehoeftes, tempo en leerstijl. Dit betekent dat de leerling van het minder aandacht besteed aan het reguliere werk en uitdagender werk krijgt aangeboden. Om hoogbegaafde kinderen meer uitdaging te bieden, hebben we een Plusgroep, waarin deze kinderen een dagdeel per week onderwijs krijgen van een gespecialiseerde leerkracht als vast onderdeel van het les(week)programma.

Voor bepaalde gedragsproblemen bij kinderen hebben wij een gedragsspecialist in dienst. Zij staat onder andere groepsleerkrachten en ouders met raad en daad terzijde bij gedragsproblematiek. Indien nodig gaat zij samen met kinderen aan de slag om te kijken hoe zij hun gedrag kunnen veranderen, bijvoorbeeld door het geven van trainingen Rots en Water. Deze extra aandacht resulteert in een betere sociaal-emotionele vorming en een positiever gedrag bij onze leerlingen.

Soms is nader onderzoek nodig om te achterhalen welke onderwijsbehoefte een kind heeft om tot een voor hem of haar optimaal leerresultaat te kunnen komen. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders. Samen met ouders, het kind en de betrokken interne en/of externe specialisten worden vervolgens de gewenste stappen bepaald.
 

Ouders aan het woord

"Ik ben erg tevreden over de diverse lesmethodes en wat mijn kinderen allemaal leren."

"Ik vind de leerkrachten zeer professioneel en deskundig. Bovendien zijn ze makkelijk aanspreekbaar."